Dự án - Thanh thải khu vực cửa nhận nước TĐ Nậm Chiến

Thanh thải khu vực cửa nhận nước TĐ Nậm Chiến


Project Description

Đội lặn công ty tiến hành dọn rác, thanh thải chướng ngoài lưới chắn rác khu vực cửa nhận nước thủy điện Nậm Chiến theo yêu cầu của ban quản lý vận hành nhà máy


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *