Dự án - Vệ sinh vỏ tàu, cạo hà

Vệ sinh vỏ tàu, cạo hà


Project Description

Cạo hà, vệ sinh làm sạch phần chìm vỏ tàu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *