Dự án - Lắp đặt đường ống dẫn

Lắp đặt đường ống dẫn


Project Description

Lặn phục vụ lắp đặt đường ống dẫn , và xử lý kiểm tra dò rỉ đường ống dẫn.
#lanphucvu
#tholan
#lanthicong
#diving

More Information
Đội lặn thi công lặn phục vụ lắp đặt đường ống dẫn nhà máy lọc dầu tại Thanh Hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *